LEJEBETINGELSER

Nedenstående lejebetingelser er gældende for alle bestillinger, med mindre andet tydeligt fremgår af ordrebekræftelsen
Deres bestilling er først gældende, når De har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Nordsjællands Serviceudlejning – ALTiFEST A/S, og denne er bekræftet af lejer pr. mail. Ved bekræftelse godkender lejer samtidig Nordsjællands Serviceudlejning – ALTiFEST gældende lejebetingelser.

LEJEPERIODE

Lejeperioden fremgår af fremsendte ordrebekræftelse. Med mindre andet er aftalt, er lejeperioden 3 dage for leje i hverdage, og 4 dage for leje i weekend. I hverdage kan det lejede afhentes 1 dag før brugsdato, og skal være tilbageleveret, senest dagen efter brugsdato. For leje i weekenden, kan det lejede afhentes fredag, og skal være tilbageleveret senest mandag.
Såfremt den aftalte lejeperiode overskrides, forbeholder Nordsjællands Serviceudlejning – ALTiFEST sig retten til at kræve yderligere genleje, svarende til 1,5 x normallejen pr. påbegyndt uge. Nordsjællands Serviceudlejning – ALTiFEST forbeholder sig retten til at kræve erstatning, for evt. yderligere tab som der måtte lides, i forbindelse med lejers manglende rettidige returnering.

Nordsjællands Serviceudlejning – ALTiFEST forbeholder sig ret til at udsætte levering, opstilling, nedtagning eller afhentning i tilfælde af, at force majeure lignende tilstande forhindrer udlejer i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

TRANSPORT

Alle oplyste transportpriser på vores hjemmeside er for kollektiv levering/afhentning af max 50 couverter, og af/pålæsning på gadeplan med en max gåafstand på 10 meter. For ind/udbæring over 10 meter, eller op/nedbæring, indhent venligst tilbud. For større ordrer, over 50 couverter, forbeholder Nordsjællands Serviceudlejning – ALTiFEST sig retten til at give en individuel transportpris, baseret på ordrens omfang.
Ønskes transport i weekend/helligdage tillægges et weekendgebyr på kr. 1.000,00 pr. levering/afhentning. Bemærk: Gebyret tillæges først den endelige ordrebekræftelse, og vil ikke fremgå på den oplyste pris på hjemmesiden.

Ønsker De selv at stå for transporten, skal dette ske i lukket vogn eller lukket trailer. De læsser selv af og på fra anvist plads.
Enkelte af vores varer tilbydes kun med transport. Dette gælder for vores indendørs finér-borde, vores metal wienerstole, vores polstrede stole, samt vores store 7-armede gulvlysestager.

RETURNERING AF LEJET MATERIALE

Ved afhentning af det lejede materiel er Lejer forpligtet til at have pakket og klargjort det lejede materiel efter Nordsjællands Serviceudlejning – ALTiFESTs vejledning herom.
Såfremt dette ikke sker, har Nordsjællands Serviceudlejning – ALTiFEST, ret til at foretage ompakning, eller at afhente det lejede på et senere tidspunkt, for lejers regning.

Lejer har ved nedtagning/pakning af udstyr pligt til at sørge for at følge Nordsjællands Serviceudlejning – ALTiFESTs rengøringsbetingelser og vejledning herom.
Såfremt rengøring ikke har fundet sted i overensstemmelse med ovenstående, har Nordsjællands Serviceudlejning – ALTiFEST ret til at fremsende faktura for rengøring.

Fejlreturneret materiel opbevares højst 14 dage hvorefter det bortskaffes.

LEJERS ANSVAR

Efter modtagelse, har lejer det fulde ansvar for de lejede effekter. Lejer er, i de perioder, hvor det lejede udstyr ikke anvendes, forpligtet til at opbevarede dette i aflåst lokale, eller under behørig opsyn.

Risikoen for personskade, medens det lejede materiel er i lejers varetægt, herunder ansvaret for personskade på de medhjælpere, som lejer måtte stille til udlejers rådighed, bæres af lejer.

ERSTATNING

Lejer har fuld erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af det lejede medens dette er i dennes varetægt.
Borde, stole og emballage må ikke udsættes for fugt eller vand, og skal derfor altid opbevares overdækket, og under forsvarlige forhold.
For alle ødelagte og skadede effekter, opkræves erstatning til dagspris.

BETALING

Betaling erlægges senest ved modtagelse af varerne, med mindre andet er aftalt, og fremgår af ordrebekræftelsen. Afhenter De selv Deres ordre, betales ved afhentningen, kontant eller med dankort. Har De bestilt transport, kan der betales via bankoverførsel, senest 3 dage før leveringsdato, eller afregnes kontant med chaufføren.
Bemærk at vi ikke modtager dankort ved levering. Såfremt De ønsker at betale med dankort, skal dette ske på vores adresse, Meterbuen 6, 2740 Skovlunde, senest 1 dag før levering af varerne.

ANNULLERING/ÆNDRING AF ORDRE

Rettelser skal være foretaget senest 14 dage før leveringen finder sted. Ønsker De at afhente ekstra varer, bedes De altid ringe i forvejen.
Ved afbestilling mindre end 14 dage før levering, beregnes for lejers omkostning, fuld lejepris.

OPVASK

Porcelæn, glas, bestik m.m. leveres rengjort, og skal returneres i rengjort stand. For returnering af snavset service opkræves kr. 1,25 pr. enhed for små dele, og kr. 5,75 pr. enhed for større dele.
Hvis De ønsker, at vi skal klare opvasken for Dem, bedes dette oplyst ved bestillingen, og vil herefter fremgå af Deres ordrebekræftelse.

REKLAMATION

Eventuelle reklamationer må ske straks efter modtagelsen af varerne, således at vi har mulighed for at rette eventuelle fejl eller mangler. Reklamationer accepteres IKKE efter at det lejede er taget i brug eller festen har været afholdt.

FORBEHOLD

Der tages forbehold for prisfejl, prisændringer, samt fuldt udlejede varer. såfremt en bestilt vare allerede er fuldt udlejet, i den ønskede periode, vil De blive kontaktet af en medarbejder pr. mail eller pr. telefon, inden der eventuelt bliver lavet ændringer i Deres bestilling.

VÆRNETING OG LOVVALG

I tilfælde af retstvist mellem parterne er udlejers hjemsted værneting for begge parter.

Fortolkning af nærværende leje- og leveringsbetingelser med tilhørende bilag samt udfyldning af disse skal ske efter dansk ret.

PRISER

Med mindre andet er oplyst, er alle vores priser inkl. 25% moms.

GÆLDENDE FOR ORDRER MED TELT

Når det lejede ikke anvendes skal sideduge ALTID være påsat og teltet helt lukket.
Der må ikke anvendes tape, klistermærker eller lignende på teltdug eller stænger.
Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller dettes umiddelbare nærhed. Grill skal placeres mindst 5 meter fra teltet.
Det påhviler lejer at opstramme barduner efter behov jfr. udlejers anvisninger i opstillingsperioden.
Det påhviler lejer at sørge for, at telt og gulv er rengjort og ryddet på det aftalte returneringstidspunkt.
Det påhviler lejer at sørge for, at alt lejet inventar er indsamlet og placeret frit tilgængeligt til afhentning i henhold til udlejers forskrifter herom.

Det er ikke tilladt at opvarme telte ved anvendelse af terrassevarmere.
Der må maksimalt anvendes 5 stk. gasvarmeovne i et telt.
Opvarmning kan finde sted med el-varmeovne.
Opvarmning kan finde sted med olie / gasfyr. Disse skal placeres i en afstand af mindst 5 meter fra teltet.
Nordsjællands Serviceudlejning – ALTiFEST er forpligtet til ved levering at give lejer en kort instruktion samt at levere en betjeningsvejledning til det lejede. Lejer er forpligtet til at følge den udleverede betjeningsvejledning.

Det er alene tilladt at anvende brandhæmmende og farveægte materialer til udsmykning af telte. Det er således ikke tilladt at anvende velour stof eller lignende ikke brandhæmmende materiale. Udlejer henviser i den anledning til Beredskabsstyrelsens regler herom. Såfremt disse regler tilsidesættes vil lejer kunne drages til ansvar for skader som følge heraf.

Enhver belysning i telte skal være godkendt til formålet i henhold til Dansk Standard.
Placering af lyd og lys i et telt skal være således at flugtveje og gangarealer til et hvert tidspunkt er frie.

Gulv følger terræn medmindre andet er aftalt.
Det er ikke tilladt lejer at anvende skruer/søm i lejet gulv, eller på anden måde beskadige dette.

LEJERS ANSVAR

Det er lejers ansvar at sørge for at indhente eventuel tilladelse og godkendelse til opstilling og anvendelse af det lejede hos de offentlige myndigheder.
Lejer forestår selv udfærdigelse af pladsfordelingsplan for det lejede, ifølge gældende tekniske forskrifter for forsamlingstelte. Lejer er ligeledes selv ansvarlig for at der sker overholdelse af en godkendt pladsfordelingsplan.
Det er lejers ansvar, at der er etableret frie tilkørselsforhold for lastbiler til det/de aftalte opstillingsted(-er), samt at underlaget er kørefast for disse.
Lejer er forpligtet til at oplyse udlejer om teltpladsens beskaffenhed, samt at sørge for at teltpladsen er ryddet på det aftalte tidspunkt.
Teltpladsen skal være af en sådan beskaffenhed, at de anvendte teltpløkker ikke kan gå løs.
Såfremt forholdene ikke er klargjort til det aftalte tidspunkt, vil der kunne kræves betaling for ventetiden jfr. den til enhver tid gældende timesats.

– ALTIFESTS ANSVAR

– ALTiFEST indestår for, at det lejede er godkendt til anvendelse til sit formål i henhold til de i Danmark gældende regler herfor.
Nordsjællands Serviecudlejning – ALTiFEST har intet ansvar for beskadigelse af eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør, vandledninger, eller andet, der måtte befinde sig på teltets opsætningsareal eller køreveje hertil.
Såfremt det efter aftale er Nordsjællands Serviecudlejning – ALTiFEST som forestår opsætning af inventar ude såvel som inde, er det dennes ansvar at opstillingen sker i henhold til den godkendte plan herfor.